ALGEMENE VOORWAARDEN

De kleine lettertjes die erbij horen

Algemene Voorwaarden

Laatste update: 25 maart 2017

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 1. Pretty Pages: Pretty Pages Webdesign (KvK-nummer: 66818850).
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Pretty Pages Webdesign.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Pretty Pages Webdesign.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Pretty Pages gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Pretty Pages verrichte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Pretty Pages verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Pretty Pages en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Door Pretty Pages uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. Pretty Pages is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen aan Pretty Pages wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Pretty Pages zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
 4. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig aanleveren van de afgesproken onderdelen. Vertraging hierin zorgt voor vertraging in de oplevering van het project. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven om vertraging te voorkomen.
 2. In de footer van de website of webshop staat een verwijzing naar Pretty Pages. Deze moet blijven staan zolang het ontwerp zoals gemaakt door Pretty Pages voor minimaal 50% zichtbaar intact is. Pretty Pages mag een of meerdere afbeeldingen van de website of webshop alsmede een verwijzing naar de bijbehorende domeinnaam ter promotie gebruiken voor het eigen portfolio.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst met Pretty Pages hoort een betalingsverplichting. Als deze niet wordt nagekomen kan dat gevolgen hebben (zie verder artikel 10.4). Deze gevolgen heffen de verplichting tot betaling niet op.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN PRETTY PAGES

 1. Pretty Pages zal zich naar beste kunnen inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Pretty Pages zal de opdrachtgever voldoende mogelijkheden bieden om tijdens de uitvoering van De overeenkomst het werk te kunnen volgen en aanpassingen te kunnen laten doorvoeren. De opdracht heeft recht op maximaal 2 revisiemomenten met betrekking tot het webdesign en maximaal 3 revisiemomenten met betrekking tot de content van de website of webshop.
 3. De opdrachtgever heeft recht op een nazorgperiode van 30 dagen na factuurdatum. Binnen deze periode kan de opdrachtgever zonder kosten alsnog kleine (content)wijzigingen laten doorvoeren. Verder zal Pretty Pages tijdens de nazorgperiode zorgdragen voor updates, back-ups en indien dit noodzakelijk wordt geacht technische verbeteringen doorvoeren.

ARTIKEL 6. PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN

 1. De actuele prijzen van de door Pretty Pages aangeboden diensten staan vermeld op www.prettypages.nl/tarieven en zijn vrijgesteld van BTW.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in de voor Pretty Pages van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeen gekomen is de opdrachtgever verplicht tot een aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website of webshop komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website of webshop wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het restant bedrag wordt de website of webshop op de definitieve locatie op het internet geplaatst en ontvangt de opdrachtgever de benodigde inloggegevens en wachtwoorden om de website of webshop zelf te kunnen beheren.
 4. Betaling van het (restant) factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Pretty Pages aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 25,-. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 7. Een maand na factuurdatum (nazorgperiode) wordt de website of webshop als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website of webshop niet meer kosteloos uitgevoerd.
 8. In het geval Pretty Pages kosten moet maken bij derden teneinde de website of webshop op het door de opdrachtgever gewenste niveau te kunnen afleveren, heeft Pretty Pages het recht om deze kosten direct aan de opdrachtgever te factureren waarbij een betaaltermijn van maximaal 7 dagen wordt aangehouden. Hierbij moet gedacht worden aan kosten die verbonden zijn aan webhosting, domeinnaamregistratie, SSL-certificaten en licenties.
 9. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen zoals dit momenteel geldt voor de onderhoudspakketten, geldt dat Pretty Pages gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen aan te passen.
 10. Tenzij anders overeen gekomen geschiedt de facturering van een onderhoudspakket per jaar vooraf. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever in december een factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

ARTIKEL 7. WIJZIGINGEN EN MEERWERK

 1. Indien Pretty Pages op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Pretty Pages worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven zoals vermeld op www.prettypages.nl/tarieven. Pretty Pages is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Pretty Pages de opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website of webshop is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tot een maand na factuurdatum (nazorgperiode) kan opdrachtgever zonder kosten alsnog kleine (content)wijzigingen laten doorvoeren. Na deze periode wordt de website of webshop als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website of webshop niet meer kosteloos uitgevoerd.

ARTIKEL 8. WEBHOSTING & DOMEINNAMEN

 1. Op verzoek van de opdrachtgever kan Pretty Pages een webhostingcontract afsluiten en/of een domeinnaam registreren bij een externe partij naar keuze onder de naam van de opdrachtgever. Pretty Pages treedt enkel op als tussenpersoon en accepteert in deze geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, een domeinnaamregistrant of andere derden waarop Pretty Pages geen invloed kan uitoefenen.
 2. De opdrachtgever is vanaf het moment van afsluiten contractant en verantwoordelijk voor de bijbehorende betalingen.
 3. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van de opdrachtgever. Dientengevolge zullen de contactgegevens van de opdrachtgever worden geregistreerd in de WHOIS dienstverlening. Pretty Pages treedt enkel op als tussenpersoon en accepteert in deze geen aansprakelijkheid voor het domein. De opdrachtgever is eigenaar en verantwoordelijk voor het domein/de domeinnaam alsmede de bijbehorende betalingen.
 4. Zoals vermeld onder artikel 6.6 heeft Pretty Pages het recht om de kosten van het afsluiten van een webhostingcontract en/of het registreren van een domeinnaam direct aan de opdrachtgever te factureren waarbij een betaaltermijn van maximaal 7 dagen wordt aangehouden.
 5. Pretty Pages neemt alle mogelijke zorgvuldigheid in tracht en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
 6. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) dient het registratietarief toch door de opdrachtgever te worden betaald. Pretty Pages zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.
 7. Pretty Pages is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
 8. Pretty Pages heeft zoals vermeld in artikel 10.4 het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).

ARTIKEL 9. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Indien er een specifieke opleverdatum met de opdrachtgever wordt afgesproken, wordt deze datum vastgelegd in de overeenkomst. De in deze overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden waarbij de datum kan worden aangepast in het geval van overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van afgesproken onderdelen door de opdrachtgever.
 2. Overschrijding van de opleverdatum geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan de opdrachtgever om de website of webshop af te nemen onverlet. In geen geval is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of webshop of de betaling daarvan te weigeren of om aanspraak te maken op een schadevergoeding.
 3. Indien geen opleverdatum is afgesproken wordt de website of webshop uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het restant factuurbedrag opgeleverd zoals omschreven in artikel 6.3.

ARTIKEL 10. DUUR EN BEËINDIGING

 1. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Pretty Pages kan de overeenkomst met de opdrachtgever per direct ontbinden wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Pretty Pages gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 3. In geval van overmacht kan Pretty Pages de overeenkomst met de opdrachtgever per direct ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden opschorten. Hiervoor is geen rechterlijke toestemming nodig noch geeft dit recht op schadeloosstelling. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak die niet aan Pretty Pages kan worden toegerekend maar die het nakomen van de overeenkomst belemmert in dusdanige mate dat het onredelijk is om te verwachten dat Pretty Pages de overeenkomst nakomt.
 4. Pretty Pages heeft het recht om de geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Pretty Pages niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Pretty Pages zal de opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Pretty Pages kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

ARTIKEL 11. EIGENDOM

 1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, webshop, domeinnaam en hosting. Indien deze gegevens zijn verstrekt aan Pretty Pages, worden deze niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. Alle door Pretty Pages in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Pretty Pages totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst volledig is nagekomen aan Pretty Pages. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever de geleverde roerende zaken en de intellectuele eigendomsrechten.
 3. Alle door Pretty Pages ontwikkelde websites en webshops kunnen door Pretty Pages voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 4. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen dan rust er nimmer copyright op de geleverde source code.

ARTIKEL 12. PRIVACY BEPALINGEN

 1. Persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Pretty Pages slechts gebruikt bij de aanvraag van een domeinnaam en/of webhosting bij een externe partij en in de administratie van Pretty Pages. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. Bij Pretty Pages aangeleverde documenten of aangeleverd beeld- en geluidsmateriaal blijven eigendom van de opdrachtgever en worden niet door Pretty Pages voor andere projecten gebruikt.

ARTIKEL 13. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Pretty Pages is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Pretty Pages kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen op www.prettypages.nl/algemene-voorwaarden. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor reeds geleverde diensten.

VRAGEN

Heb je vragen over de Algemene Voorwaarden van Pretty Pages of is er iets niet helemaal duidelijk? Neem dan gerust even contact op.
Klik hier om de Algemene Voorwaarden van Pretty Pages voor eigen gebruik te downloaden of te printen.
…als jij doet waar jij goed in bent, vertel ik het wel verder…